Zásady ochrany osobních údajů

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) vysvětlují způsob, jakým společnost BIOME4FUTURE SE, IČO: 11922648, se sídlem na adrese Gajdošova 4539/78, 615 00 Brno – Židenice, zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl H 721 (dále jen „Biome4Future” nebo „my“) shromažďuje a nakládá s osobní údaji kupujících a uživatelů portálu dostupného na internetové stránce www.biome4future.com  (dále jen „e-shop“) .

1.2 Tyto Zásady popisují to, jaké osobní údaje Biome4Future zpracovává, jak a k čemu je využívá a jakým způsobem Vaše osobní údaje uchovává v bezpečí. Tyto Zásady představují informaci ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

1.3 Podle těchto Zásad jsou zpracovávány osobní údaje v podobě jakékoliv informace, na jejímž základě je možné identifikovat konkrétní fyzickou osobu nebo informace, která se k takové identifikované osobě přímo vztahuje. Údaje zpracovávané Biome4Future podle těchto Zásad mohou zahrnovat i jiné informace (např. anonymizované), které nejsou osobními údaji.

2. Kdo je správce Vašich osobních údajů?

2.1 Správcem Vašich osobních údajů je společnost BIOME4FUTURE SE, IČO: 11922648, se sídlem na adrese Gajdošova 4539/78, 615 00 Brno – Židenice, zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl H 721.

2.2 S dotazy a připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se na nás můžete obracet e-mailem na adresu info@biome4future.com

2.3 Společnost Biome4Future nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť není osobou povinnou dle čl. 37 GDPR.

3. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

3.1 Zpracováváme Vaše osobní údaje ze zákonem stanovených důvodů, za účelem plnění smlouvy nebo na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud se nejedná o zpracování osobních údajů ani v jednom z těchto tří uvedených důvodů, pak si vyžádáme Váš souhlas.

Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány v souladu s následující zásadami:

 • rozumné meze, to znamená, že Vaše osobní údaje používáme v nezbytném rozsahu pro splnění účelu, za jakým jsou poskytovány;
 • transparentnost, jinými slovy Vás předem informujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, proč, jak dlouhou dobu a komu Vaše osobní údaje předáváme; a
 • bezpečnost, vždy pracujeme s technologiemi a interními postupy tak, aby Vaše osobní údaje byly v bezpečí; samozřejmostí je, že naše vnitřní nastavení sledujeme, hodnotíme a přijímáme v souladu s vývojem moderních technologií.

3.1 Vaše osobní údaje zpracováváme zejména proto, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění kupní smlouvy uzavírané mezi Vámi a námi, případně mezi uživateli testovacích sad a uživateli, kteří mají u nás uložený mikrobiom.  Bez poskytnutí údajů v nezbytném rozsahu nemůže dojít k uzavření smlouvy a jejímu řádnému plnění.

3.2 V ostatních případech Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely, pro které jste nám udělili souhlas, udělený typicky ve webovém formuláři nebo v komunikaci s námi. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně bez jejich poskytnutí nelze požadavky řešit adresně a vyrozumět Vás o přijatých opatřeních.

4. Jaké osobní údaje zpracováváme, jak je získáváme a za jakým účelem?

Využíváte-li našich služeb, zpracováváme o Vás různé druhy osobních údajů.

4.1. Kupující

Za účelem plnění smlouvy (zejména uzavření smlouvy, komunikace s Kupujícím, zpracování nabídky), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (jednání před uzavřením smlouvy) zpracováváme zejména: email, jméno, příjmení, telefonní číslo, fakturační a doručovací adresu, případně také obchodní firmu, IČO, DIČ, adresu sídla. Dále pak informace, které nám sami sdělíte v rámci komunikace s námi (zejména se bude jednat o Vaše otázky a odpovědi na Vaše dotazy a komunikace s Vámi),

4.2. Uživatelé

Registrace do Uživatelské sekce:

Za účelem plnění smlouvy zpracováváme zejména: jméno, příjmení, e-mail, telefon.

Vyhodnocení testování:

Za účelem plnění smlouvy (vyhodnocení testů, informování o výsledku testování) Správce zpracovává zejména: jméno, příjmení, e-mail, telefon, doručovací adresa, údaje z dotazníku (zejména pohlaví, RČ, výška, váha, sociodemografické údaje, fyzická aktivita, anamnéza, stravovací návyky).

Ke zpracování zvláštní kategorie osobních (zejména zdravotnické údaje) uděluje Uživatel, příp. jeho zákonný zástupce, výslovný souhlas v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR.

Tyto osobní údaje získáváme přímo od Uživatele nebo jeho zákonného zástupce. Dodržujeme zásadu minimalizace dat, a proto jsou jako povinná označena pouze nutná pole. Poskytnutí dalších osobních údajů je dobrovolné.

4.3. Návštěvníci webových stránek

Dále zpracováváme údaje, které získáme od osob tím, že navštíví Internetový obchod a Uživatelskou sekci. Při návštěvě webových stránek shromažďujeme a zpracováváme následující typy osobních údajů, které se ukládají: veřejná IP adresa návštěvníka webu, údaje o internetovém prohlížeči. Dále zpracováváme tyto údaje: typ a jazyk prohlížeče, požadavky na server, vč. časového údaje a odkazující URL. Tyto údaje jsou nutné k tomu, aby bylo možné webovou stránku správně zobrazit.

Pro účely zajištění lepšího provozu e-shopu a marketingu dále využíváme informace o Vaší aktivitě na e-shopu a prohlížených nabídkách. Tyto údaje jsou získávány automatizovaně prostřednictvím nástrojů využívajících tzv. cookies. Pokud máte ve svém zařízení povoleno ukládání cookies, jsou tyto údaje získávány i prostřednictvím těchto souborů. Pokud se zpracováním cookies nesouhlasíte, prosíme o jejich vypnutí v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Informace o cookies jsou uvedeny níže v těchto Zásadách.

Agregované údaje a pasivně shromážděné informace mohou sloužit pro vytvoření obecných statistických přehledů. Tyto přehledy jsou anonymizované a Vaše osobní údaje ve smyslu nařízení GDPR neobsahují.

5. Kde ještě můžeme osobní údaje získat a k jakým účelům je zpracováváme?

Veřejně dostupné osobní údaje. Můžeme zpracovávat Osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, našich marketingových partnerů a vzájemně je kombinovat s Osobními údaji, které nám jsou dobrovolně poskytovány. Přijímáme opatření, abychom zajistili, že třetí strany jsou ze zákona oprávněni, aby nám tyto informace poskytly. Např. se bude jednat o demografické informace, IP adresy a cookies soubory. Důvodem je zlepšení poskytování našich služeb a propagace našich služeb.

Přihlášení se k newsletterům. Poskytujete nám dobrovolně Osobní údaje přihlášením k odběru obchodního sdělení. Pokud se zaregistrujete do našeho newsletteru, budeme Vám posílat zajímavé informace a nabídky. Když už e-maily nebudete chtít dostávat, pak klikněte na odhlašovací odkaz, který je v patičce každého našeho e-mailu. Pokud přesto budete dál dostávat naše e-maily s novinkami a nabídkami, pak můžete proti zasílání e-mailů vnést námitku (blíže v části věnující se Vašim právům).

Sociální sítě. Máme profil na Facebooku, Instagramu a síti Linkedin. Veškeré informace, sdělení nebo materiály, které jsou prostřednictvím platformy sociálních médií poskytovány, jsou poskytovány také podle zásad zpracování osobních údajů těchto platforem. Ochrana osobních údajů je řešena separátně v rámci každé ze zmíněných platforem.

Soutěže a další propagační akce. Můžeme na našich webových stránkách nebo prostřednictvím sociálních sítí provádět průzkumy, pořádat soutěže nebo jiné propagační akce. Vaše účast v našich propagačních akcích je dobrovolná. V rámci těchto průzkumů, soutěží a propagačních akcí po Vás můžeme žádat Osobní údaje, např. jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, uživatelské jméno a podobné údaje. Osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme ke správě těchto propagačních akcí. Sdělené Osobní údaje můžeme sdílet s našimi partnery a přidruženými společnostmi v souladu s těmito zásadami pro ochranu osobních údajů a pravidly pro propagaci našich služeb.

Vyřízení poptávky a odpověď na dotaz. Pokud jste nás kontaktovali emailem, telefonicky nebo v rámci kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo na sociálních sítích, pak Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účel vyřízení dotazu.

6. Jaká jsme přijali opatření k ochraně vašich osobních údajů?  

Technická a bezpečnostní opatření. S ohledem na pravděpodobnost rizik a na poměr mezi cenou možných opatření jakož i technickým možnostem jsme zavedli technická bezpečností a organizační opatření – a to ve všech oblastech, kde dochází ke Zpracování osobních údajů (zejména provoz webu, zaměstnanecká agenda, komunikace s klienty).

Používáme bezpečný informační systém, který poskytuje osobním údajům zabezpečení odpovídající stavu techniky, nákladům, povaze, rozsahu a účelům zpracování Osobních údajů.

Organizační opatření. Všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k Osobním údajům, jsou zavázáni mlčenlivostí a musí respektovat bezpečnostní zásady. Přístupy do všech systémů včetně informačního systému jsou personalizovány a kryty hesly, která se tvoří různými způsoby. Informační systém eviduje logy, abychom mohli kontrolovat přístup jednotlivých zaměstnanců k jednotlivým databázím. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni

7. Kdy předáváme vaše osobní údaje třetím stranám?

Vaše osobní údaje mohou být předány našim obchodním partnerům (Zpracovatelé) nebo jiným třetím osobám, vyžaduje-li to zákon.

Zpracovatelé. Používáme pouze prověřené Zpracovatele, se kterými máme uzavřenou písemnou smlouvu, a kteří nám poskytují minimálně stejné záruky jako my Vám. Jedná se pouze o Zpracovatele, kteří jsou z Evropské unie, případně do zemí, které byly prohlášeny a uznány za bezpečné, nebo do zemí s nimiž máme uzavřené standardní smluvní doložky v souladu s čl. 46 GDPR a kteří poskytují Vašim Osobním údajům srovnatelnou úroveň ochrany jako v případě použití GDPR a českých právních předpisů. Všichni tito naši Zpracovatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté Osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme je zpřístupnili v souladu s těmi zásadami.

Zákonné povinnosti. Osobní údaje můžeme mimo Zpracovatele předat třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.

7.1 Momentálně spolupracujeme s následujícími společnostmi:

 • WEDOS Internet, a.s. Masarykova 1230, 373 41, Hluboká nad Vltavou;
 • MESSENGER a.s., Libínská 3127/1, 150 00 Praha 5;
 • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava;
 • Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5;
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland;
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin;
 • Synlab czech s.r.o.Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8
 • Unilabs Diagnostics k.s., Evropská 2589/33b, Dejvice, 160 00 Praha 6;
 • Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín;
 • ECOMAIL.CZ, s.r.o., Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2.
 • ComGate Payments, a.s. Gočárova třída 1754/48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

7.2 Žádné třetí straně osobní údaje nepředáváme za účelem jejich dalšího zpracování.

8. Kde data uchováváme?

8.1 Data jsou uchovávána na našich zálohovaných serverech a v datovém centru společnosti WEDOS Internet, a.s. Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41 Zabezpečení datového centra je plně v souladu s GDPR. Veškerá komunikace mezi Vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná.

9. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

9.1 Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a možného uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

Vaše osobní údaje, jejichž zpracování podléhá Vašemu souhlasu, zpracováváme do doby, než dojde k odvolání souhlasu, maximálně však po dobu 3 let od okamžiku jeho udělení.

9.2 Po uplynutí výše uvedených dob osobní údaje uchováváme nebo jinak zpracováváme pouze, pokud to vyžadují příslušné právní předpisy.

9.3 Jakmile uplyne doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

10. Jaká máte práva?

Je možné nás požádat o přístup k osobním údajům a požádat o opravu, změnu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů tam, kde jsou nepřesné nebo byly zpracovány v rozporu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování (což nečiníme).

Vaše práva týkající se zpracování Osobních údajů lze uplatnit na e-mailu info@biome4future.com, osobně či poštou na naši adresu.

Usilujeme o to, abychom Vašim žádostem neprodleně dokázali vyhovět, nejpozději však do 1 měsíce. Nicméně mohou nastat okolnosti, za kterých přístup poskytnout nemůžeme (například pokud žádané informace ohrožují soukromí jiných osob nebo jiná oprávněná práva, nebo tam, kde by náklady na poskytnutí přístupu byly nepřiměřené rizikům ohrožujícím soukromí jednotlivce v daném případě). Můžeme provést přiměřené kroky k ověření totožnosti uživatele před tím, než provedeme jakékoliv kroky stran práv subjektů údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR budete mít právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od správce:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Uživatelů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Uživatelů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo Evropskou unii,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Rovněž máte povinnost oznamovat změny svých osobních údajů (např. evidence uživatelského profilu). Zároveň jste povinni poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Máme nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány.

Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR máte do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud budete popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR máte právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, které se vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud v souvislosti s našimi smluvními povinnostmi nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze Vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.

V případě, že neprokážeme, že existuje závažný, oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

Pokud je námitka podána v případě zpracování související s přímým marketingem, pak ukončíme zpracování bez zbytečného odkladu.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Uvádí však, že neprovádíme automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro Uživatele osobních údajů.

11. Pravidla Cookies

Společnost BIOME4FUTURE SE, IČO: 11922648, se sídlem na adrese Gajdošova 4539/78, 615 00 Brno – Židenice, zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl H 721, jež je provozovatelem webových stránek https://biome4future.com/, používá cookies ke shromažďování a zpracování osobních údajů za účelem zajištění fungování webových stránek a jejich zlepšení, nastavení uživatelských preferencí, vytváření statistických dat nebo cílení reklamy.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo telefonu, když navštívíte webovou stránku nebo používáte nějaké online služby.

Používají se zejména k tomu, aby webové stránky a služby vůbec fungovaly nebo aby fungovaly efektivněji.

Příklad: Zkuste si třeba představit, že si vložíte zboží do košíku, ale pak se vám vypne počítač, vypadne internet nebo prostě jen odejdete z webové stránky a po nějaké době se rozmyslíte, že byste si zboží přeci jen koupil. Díky cookies je webová stránka schopná rozpoznat, že jste to právě vy, kdo se vrací a jaké zboží vám v košíku zůstalo.

K čemu slouží?

Některé cookies jsou z technických důvodů vyžadovány, aby naše webové stránky a služby vůbec fungovaly. Musíme je tedy používat vždy, aby stránka vůbec fungovala a označujeme je proto nejčastěji jako “nezbytné”.

Příklad: Určitě po vás již nějaká webová stránka někdy chtěla ověřit, zda jste opravdu člověk a ne počítačový program, co se snaží stránku napadnout. Většinou musíte opsat nějaký text z obrázku, nebo vybrat všechny fotky požárních hydrantů mezi řadou obrázků. Cookies z této kategorie si zapamatují, že jste člověk a nebudou tak vás a servery stránky zatěžovat opakovaným ověřováním.

Jiné cookies webové stránce umožňují, aby si zapamatovala informace o tom, co jako uživatel preferujete, tedy třeba v jakém jazyce se má zobrazit, když ji navštívíte znovu. Vzhledem k jejich funkci tyto cookies tedy označujeme jako “preferenční”.

Příklad: Už jste někdy navštívili dvojjazyčnou webovou stránku? Určitě ano. Ve chvíli kdy si nastavíte váš preferovaný jazyk by bylo jistě velmi obtěžující jej muset nastavovat při každé návštěvě webových stránek, či dokonce při prokliku na každou podstránku při procházení jedněch a těch samých webových stránek. Tyto cookies si vaše nastavení zapamatují a stránka se vám bude vždy zobrazovat ve vašem preferovaném jazyce.

Další cookies nám pomáhají sbírat informace o používaní webové stránky, jako třeba její návštěvnost, či čas který na jednotlivých místech webové stránky strávíte. Jak jejich určení napovídá, označují se tyto cookies jako “statistické”.

Příklad: Počet návštěvníků webu, nevyužívané záložky a nečtené články, množství lidí, kteří nedokončí objednávku kvůli příliš složitému nákupnímu procesu a spousta dalších statistických dat, které nám i vám pomáhají vytvořit lepší zážitek na našem webu.

V neposlední řadě mohou cookies sloužit k tomu, abychom vám byli schopni zobrazovat relevantní reklamy, a to i na jiných webových stránkách nebo sociálních sítích. Díky těmto cookies se nestane, že bychom vám například zobrazovali reklamu na skleněné vitrínky pro sběr motýlů, když budete vyhledávat fotbalové šortky pro vašeho syna. Tyto cookies označujeme jako “marketingové”.

Příklad: Představte si, že si jste se přihlásili na náš webinář. Cookies z této kategorie zařídí, že po nějaké době vás například při prohlížení Facebooku nebude obtěžovat nabídka výhodného balení vitamínu C, ale zobrazí se vám reklamama na náš další webinář nabušený informacemi ze světa e-commerce.

Seznam jednotlivých cookies, které používáme, včetně jejich jednotlivých názvů, poskytovatele, účelu, typu a expirace naleznete v tabulce níže. [a]

Jaké služby s využíváním cookies souvisejí? U jakých našich poskytovatelů jsou používány soubory cookies?

Vzhledem k tomu, že některé tyto poskytovatele, jako je Google, Facebook atd. využíváme nejen v souvislosti s cookies, uvádíme o nich souhrnné informace v tomto dokumentu výše.

Jak můžu používání cookies zamezit?

Všechny cookies používáme na základě vašeho souhlasu, kromě cookies nutných, které můžeme používat kvůli našemu oprávněnému zájmu na řádném provozu webové stránky.

Tento souhlas můžete vzít kdykoli zpět buď částečně, nebo úplně a to v linku “Nastavení cookies”, který se nachází v patičce webu. [b]

Dalším způsobem je pak správné nastavení vašeho prohlížeče. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout ukládání cookies, či ty, které jsou již uložené ve vašem počítači vymazat. Jednotlivý postup se ale u různých prohlížečů liší. Jednotlivé postupy tedy naleznete zde:

Zpracovatel Označení cookies Osobní údaje Účel zpracování Zákonný důvod Doba zpracování
Technické cookies / podobné technologie
dcb_dsv ne Verze souhlasu se zpracováním cookies. oprávněný zájem místní úložiště / 365 dní
dcb_config ne Konfigurace souhlasu se zpracováním cookies. oprávněný zájem místní úložiště / 365 dní
Analytické cookies / podobné technologie
Google LLC – 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States cookiePreferences ne Registruje předvolby souborů cookie uživatele. souhlas uživatele 2 roky
Reklamní cookies / podobné technologie
Seznam.cz, a.s. – Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika sid ne Sledování konverzí. souhlas uživatele 30 dní
Seznam.cz, a.s. – Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika Sklik-* ne Retargeting. souhlas uživatele 30 dní
Google LLC – 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _gac_UA-* ne Funkce spočívá v ukládání a počítání zobrazení stránek. souhlas uživatele 90 dní
Google LLC – 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States goog_pem_mod ne Funkce spočívá v poskytování zobrazování reklam nebo přesměrování. souhlas uživatele trvale
Google LLC – 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ads/ga-audiences ne Funkce spočívá v ukládání informací pro účely remarketingu. souhlas uživatele ihned
Google LLC – 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States session_depth ne Funkce spočívá v uložení frekvence zobrazování reklamy. souhlas uživatele 30 minut
Google LLC – 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _gac_* ne Funkce spočívá v ukládání a počítání zobrazení stránek. souhlas uživatele 90 dní
Google LLC – 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States google_pem_mod ne Funkce spočívá v poskytování zobrazování reklam nebo přesměrování. souhlas uživatele trvale

12. Závěr

Tyto Zásady zpracování osobních údajů mohou být změněny pouze písemně. O tom budou Uživatelé informováni prostřednictvím našich webových stránek.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se našich Zásad zpracování osobních údajů se na nás prosím kontaktujte na e-mail info@biome4future.com.

Pokud budete nespokojeni, pak můžete kdykoliv podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (více na https://www.uoou.cz/)

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 22.4.2024